صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رایج
 
 
هشدارها
  بازگشت به فهرست
مقاطع تحصيلي و نوبت پذيرش
 
در کنکور سراسري پذيرش دانشجو در 4 مقطع تحصيلي صورت مي گيرد. اين مقاطع عبارتند از: کارداني(فوق ديپلم)، کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي حرفه اي اين نکته حايز اهميت است که در گروههاي علمي رياضي، تجربي، انساني، هنر و زبان هاي خارجي مقاطع تحصيلي متفاوت اند. ظرفيت پذيرش هر رشته محل در قالب نوبت اول و نوبت دوم در دفترچه انتخاب رشته بيان مي شود. اين بدان معناست که رشته محل مذکور در ترم مهرماه(نوبت اول) و ترم بهمن ماه(نوبت دوم) ظرفيت خاصي از دانشجو را پذيرش مي کند. اصولأ داوطلبان دختر بايد در انتخاب رشته هاي کارداني در گروه رياضي و فني دقت بيشتري نمايند زيرا که اکثر اين رشته ها به وضعيت جسماني و توانايي هاي بدني خاصي نياز دارند و خصوصيات محيط کار آنها با روحيه ي دختران چندان سازگاري ندارد. بطور کلي توصيه مي شود به جز در موارد بسيار استثنايي که بايد به تشخيص مشاور آگاه باشد داوطلبان انتخاب هاي خود را از مقاطع تحصيلي بالاتر يعني از دکتراي حرفه اي به سمت کارداني رديف نمايد. بهتر است رشته هاي کارداني، مراکز تربيت معلم، مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي و دانشگاه پيام نور بعنوان(کف قابل قبول) انتخاب شوند. منظور از کف قابل قبول آن است که داوطلب قبول شدن در اين رشته ها را به يک سال ديگر پشت کنکور ماندن ترجيح دهد.
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد