صفحه اصلى شغل ها سازمان ها ارزيابي مقالات هشدارها سوالات رايج
 
 
 
organizationman
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
فعاليت
تامين تربيت نيروي انساني متخصص ماهر و نيمه ماهر مورد نياز بخش صنعت، کشاورزي وخدمات کشور و برنامه ريزي آموزشي براساس سياستهاي کلي دولت مستلزم داشتن شرح وظايفي روشن و جامع مي باشد. براين اساس، شرح وظايف سازمان به قرار زير است:
1- تدوين برنامه هاي آموزشي در رابطه با برنامه هاي اقتصادي کشور
2- پيش بيني نيازمنديهاي اقتصادي ملي به نيروي کار و تامين آن از نظر تخصص و مهارت از طريق مطالعه طرحهاي عمراني و آباداني کشور
3- مطالعه و بررسي برنامه هاي سرمايه گذاري کشور در ايجاد و يا گسترش واحدهاي صنعتي و توليدي و تحولات آن از نظر کاربرد تکنولوژي جديد و اتوماسيون و تاثيراتي که در جذب نيروي کار خواهد داشت و ارايه پيشنهادات لازم.
4- مطالعه و بررسي نتايج آمار جمعيت وصفات کيفي و کمي آن در مناطق مختلف کشور و برنامه ريزي هاي لازم در امر آموزش به منظور رفع نارساييها در ارتباط با برنامه هاي کلي دولت.
5- ارتباط با کليه موسسات آموزشي کشور به منظور اطلاع از کميت و کيفيت و بازده آمورشي اين موسسات و ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي آنان به منظور انطباق با سياست اشتغالي.
6- استفاده از امکانات و سرمابه اي کشور اعم از دولتي يا خصوصي براي توسعه کارآموزي حرفه اي
7- راهنمايي علمي و فني و تشويق مديران صنايع در زمينه تامين مراکز کارآموزي در جوار يا نزديکي واحدهاي توليدي.
سياستهاي سازمان آموزش فني حرفه اي در جهت همگامي با توسعه سياسي_ اقتصادي_ فرهنگي عبارتند از:
- ساده سازي قوانين و مقررات و دستورالعملها در بخش هاي مختلف و حذف تشريفات به منظور تشويق و ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در امر آموزشهاي فني و حرفه اي.
- تمرکززدايي و تفويض اختياراتبيشتر به مرکز استانها جهت تسريع در انجام کار مراجعين و جلوگيري از اتلاف وقت آنها.
- اصلا ساختار نيروي انساني متناسب با وظايف محوله از طريق جذب نيروي متخصص و ارتقاء سطح دانش کارکنان شاغل از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي حين خدمت. - مکانيزه کردن سيستم اطلاع رساني و استفاده از خدمات ماشيني و فن آوري پيشرفته جهت به حداقل رساندن افزايش نيروي انساني و کاهش هزينه هاي دولت.
- استفاده حداکثر و بهينه از امکانات بالقوه و بالفعل به منظور افزايش بهره وري.
- سازمان آموزش فني حرفه اي کشور به منظور دست يابي به اهداف مورد نياز توسعه، توانسته است با بسيج کليه نيروهاي خود، حول پنج محور عمده فعاليتش را سازماندهي نمايند. اين پنج محور عبارتند از:
- فعاليت آموزشي
- فعاليت عمراني
- روابط بين الملل
- فعاليتهاي پژوهشي
- توسعه منابع انساني
فعاليتهاي آموزشي
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در دو بخش دولتي و غيردولتي در جهت ارايه مهارتهاي حرفه اي به جوانان علاقمند و جوياي کار و شاغلين فعاليت آموزش دارد. اهم فعاليتهاي آموزشي در دو بخش عبارتند از:
- اجراي برنامه هاي آموزشي مهارتهاي فني و حرفه اي مورد نياز در بخشهاي مختلف صنعت، کشاورزي و خدمات از طريق مراکز آموزشي سازمان يا مراکز جوار کارخانه يا خط توليد و آموزشگاه هاي آزاد.
- نظارت بر امر آموزش در مراکز آموزشي تحت نظم سازمان و آموزشگاه هاي آزاد.
- بازرسي و اجراي آزمونهاي پايان دوره آموزشي.
- اجراي برنامه هاي آمزوشي تربيت مربي، کارشناس آموزشي و تعليمات سرپرستي.
- ارزشيابي تخصصي و فني کارکنان.
- تشکيل دوره هاي آموزش ويژه جهت ارتقاء مهارت مربيان.
- همکاري با سازمانها و واحدهاي آموزشي و صنايع کشور به منظور هماهنگي در تامين کادر آموزشي مورد نياز بخش آموزش فني و حرفه اي.
- تهيه و تنظيم سوالهاي آزمون براساس مطالب پيش بيني شده در استانداردهاي ملي مهارت و آموزشي.
- اجراي آزمون کارآموزان و متقاضيان تعيين درجه مهارت و تاسيس آموزشگاه هاي آزاد و مسابقات ملي و بين المللي مهارت کارگران.
- تشخيص صلاحيت فني متقاضيان تاسيس آموزشگاه هاي آزاد و صدور اجازه نامه تاسيس آموزشگاه.
- جمع آوري اطلاعات و آمار در رابطه با عملکرد کمي و کيفي آموزشگاه ها و مراکز و مکانهاي آموزشي و کاربرد شيوه هاي مختلف آموزش.
- راهنمايي مديران صنايع در زمينه طرحهاي آموزشي.
- تشخيص و اعلام به موقع نيازهاي آموزشي کارکنان و فراهم ساختن امکانات آموزشي.
- همکاري در فراهم ساختن تسهيلات کارآموزشي و بازآموزشي مربيان مراکز آموزش حرفه اي و مربيان مراکز آموزشي جوار کارخانه و مربيان آموزشي موسسات غيردولتي و ذينفع.
- راهنمايي متقاضيان آموزشهاي فني و حرفه اي و رفع نيازهاي آموزش کارآموزان تعليم ديده در ارتباط با شغل مورد تصدي از طريق مکاتبه و ارسال جزوه و کتاب و ايجاد زمينه هاي آموزش حرفه اي همگاني از طريق وسايل ارتباط جمعي.
1- آموزش در بخش دولتي:
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي در بخش دولتي از طريق مراکز آموزشي سازمان بصورت رايگان انجام مي پذيرد و شامل آموزش در مراکز ثابت، آموزش ر صنايع، آموزش در مراکز جوار کارخانه آموزش ضمن کار، آموزش تعليمات سرپرستي، آموزش خودياري فني و آموزش تيمهاي سيار مي باشد.
آموزش در مراکز ثابت:
اين آموزشها از زمانبندي خاصي برخوردار بوده و تابع مقررات آموزشي ويژه است به نحوي که مطابق تقويم هاي آموزشي منتشره در سراسر کشور قابل دست يابي بوده و هر متقاضي مي تواند با تنظيم اوقات شخصي خود با تقويم مذکور از يک يا چند دوره آموزشي بهره مند گردد. اين دوره ها معمولاً 6 ماهه و بعضاً 18 ماهه مي باشد.
آموزش در صنايع:
از ديگر فعاليتهاي آموزشي سازمان که در مراکز آموزشي واحدهاي توليدي و صنعتي و مشخصاً در خط توليد صورت مي گيرد، آموزش در صنايع است. اينگونه آموزشها بيشتر در ارتباط با تکنولوژي توليد بوده و مدت آن معمولاً 45 روزه است.
اين آموزشها براساس برنامه ريزيهاي انجام شده از طريق مديريت آموزش در صنايع با همکاري واحدهاي توليدي از طريق مراکز جوار کارخانه، آموزش ضمن کار، آموزش تعليمات سرپرستي و آموزش خودياري فني انجام مي گيرد.
آموزش در مراکز جوارکارخانه:
برطبق قانون کار جمهوري اسلامي ايران، واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خود مکلف شده اند که با ايجاد مراکز کارآموزي در جوار کارخانه يا بين کارگاه با سازمان آموزش فني و حرفه اي همکاري لازم را بعمل آورند؛ بر اين اساس به منظور اجراي برنامه آموزشهاي فني وحرفه اي براي کارگران جديد الاستخدام در محل کارخانه، مراکز آموزشي جوار احداث مي نمايند. اينگونه مراکز در زمان احداث واحد توليدي يا پس از تاسيس و بهره برداري، ايجاد و به تربيت نيروي انساني مي پردازد. آموزش کارگران جديد مورد نياز طرحهاي توسعه، جايگزين افراد بازنشسته، ارتقاء مهارت و بازآموزي کارگران، از طريق اين مراکز انجام مي پذيرد. اين مراکز مي تواند با همکاري و مشارکت چند کارخانه ايجاد و مورد بهره برداري قرار گيرد.
آموزش ضمن کار
- آموزش ضمن کار، آموزشي است که در خط توليد و در حين انجام کار صورت مي پذيرد. اين نوع آموزش به منظور جبران کمبود مهارت شاغلين در صنعت تا حد استانداردهاي ملي مهارت انجام مي پذيرد و بيشترين متقاضي را دارد. مزاياي آموزش ضمن کار براي متقاضيان عبارتند از:
• کوتاه بودن طول دوره آموزش
• رساندن مهارت کارگران تا حد استاندارد
• مهيا بودن ابزار و امکانات آموزشي در محل کارخانه
• مشهود بودن سريع نتايج آموزش
• صرفه جويي در وقت آموزش گيرندگان براي رسيدن به محل آموزش
آموزش تعليمات سرپرستي
هدف از اينگونه آموزش، ايجاد ارتباط مناسب بين مديريت و کارگران در يک واحد توليدي است. دوره هاي مذکور براي سرپرستان شاغل در کارخانه به منظور ارتقاء توانايي شغلي و با ايجاد اين توانايي براي کسانيکه در آينده عهده دار پست سرپرستي خواهند شد، برگزار مي گردد. حدنصاب تعداد کارآموز براي تشکيل اين دوره ها 15-12 نفر بوده و براي آموزش از مربيان و کارشناسان مجرب و متخصص آموزش در صنايع سازمان آموزش فني و حرفه اي استفاده خواهد شد.
اين آموزشها توانمنديهاي ذيل را براي سرپرستان بدنبال خواهد داشت.
• تجزيه و تحليل به موقع مسايل و بهره گيري از الگوهاي صحيح ارتباطي
• ايجاد روابط منطقي در کار به منظور پيشگيري از بروز پيچيدگي در کار
• انتقال بهينه خواستار و نظرات کارکنان تحت سرپرستي به مديران
• انتقال به موقع شيوه هاي اجرايي مديران به کارکنان براي دستيابي به اهداف
• يافتن روشهاي بهتر براي انجام کار و استفاده بهينه از ابزار و ماشينهاي موجود
• پيشگيري از حوادث ناشي از کار (حين کار)
آموزش خودياري فني
به منظور جلوگيري از زيانهاي مالي بهره برداري نادرست از وسايل و تجهيزات مورد استفاده، آموزش خودياري فني جهت بالا بردن سطح آگاهي فني افراد جامعه طراحي شده است.
رشته هايي چون آموزش سرويس و نگهداري اتومبيل، استفاده و نگهداري از لوازم خانگي، برق ساختمان، لوله کشي ساختمان و نگهداري و استفاده از تاسيسات حرارتي خانگي، تعميرات اوليه راديو و نگهداري استفاده صحيح تلويزيون و ... تحت پوشش اين گروه آموزشي قرار مي گيرند. مطالبي چون عيب يابي رفع نقص، شناسايي استفاده و نگهداري از دستگاهها يا تجيهزات خانگي و شخصي آموزش داده مي شوند.
آموزش در تيمهاي سيار
زماني که احداث مراکز ثابت، توجيه اقتصادي نداشته باشد، ارايه خدمات به متقاضيان امر آموزش از طريق تيمهاي آموزش سيار صورت گيرد. آموزش از طريق اين تيمهات معمولاً درجه 3 و 45 روزه است. آموزشهاي سيار عموماً با ترکيب چند مربي آموزشي و تجهيزات قابل انتقال و استقرار در محل مورد نياز صورت گرفته و پس از پايان يک يا چند دوره تيم آموزشي و به محل ديگري انتقال مي يابد.
از جمله آموزشهاي تيمهاي سيار آموزش زندانيان است:
به منظور ارتقاء رشد فرهنگي و مقابله با بزهکاري و پيشگيري از بازگشت مجدد زندانيان به اعمال گذشته پس از آزادي از زندان، و نيز بوجود آوردن فرصتهاي شغلي پس از خروج از زندان، طرح آموزش زندانيان توسط تيمهاي سيار در زندانهاي برخي شهرها و در رشته هايي چون سيم پيچي موتور، لوله کشي آب سرد و گرم، جوشکاري برق، تعمير موتورهاي بنزيني، قاليبافي و خياطي به اجرا در مي آيد.
از جمله فعاليتهاي آموزشي ديگر که در پوشش تيمهاي سيار صورت مي پذيرد، سرويس دهي تيمهاي سيار رايگان در زمان تعطيلات رسمي طولاني بخصوص تعطيلات نوروزي است که با بهره گيري از امکانات کليه مراکز سازمان آموزش فني و حرفه اي، اکيپ هايي بصورت تيمهاي سيار فني در محورهاي پر ترافيک بين شهري و جاده ها مستقر شده و با سرويس دهي به موقع به خودروهايي که در جاده ها دچار نقص فني مي شوند سفرهاي نوروزي (تعطيلات) را سهولت مي بخشند. اين اکيپها، ضمن رفع نقص، راهنماييها و آموزشهاي لازم جهت حل مشکلات مشابه را به مسافران، بصورت رايگان عرضه مي نمايند.
آموزش صنوف
هدف از انجام اين دوره هاي آموزشي، ارتقاء مهارت براي متقاضيان مجوز و پروانه کار در مشاغل توليدي خدماتي و صنعتي است.
براساس قانون در زمان صدور مجوز پروانه کسب، اولويت با کساني است که دوره ويژه آموزشهاي فني و حرفه اي مورد نياز را طي کرده و به اخذ گواهينامه مهارت نايل شده اند. هدف از تصويب اين قانون، ساماندهي فعاليتهاي صنوف مختلف کشور و بهره گيري از روشي قانونمند براي تعليم مهارتهاي گوناگون و جلوگيري از بدآموزش افراد شاغل در صنوف مختلف و استفاده مناسب از زمان صرف شده براي حرفه آموزي بوده و با جلوگيري از استهلاک ماشين آلات و رشد و بهره وري و کيفيت خدمات و کالاهاي توليدي و ارايه خدمات ارزان و مناسب در شکوفايي اقتصادي موثر واقع شده است.
آموزش صنايع ساختماني
به منظور تربيت نيروي ماهر و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي ملي، و ارتقاء مهارت کارگران ماهر و نيمه ماهر در رشته هاي وابسته به صنايع ساختمان با توجه به استانداردهاي ملي مهارت آموزش کارگران ساختمان از طريق سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي جمهوري اسلامي ايران صورت مي پذيرد. ساليانه حدود 30% ظرفيتهاي آموزشي سازمان به صنايع ساختمان و در خصوص آموزش رشته هايي چون برق ساختمان، جوشکاري درب و پنجره، جوشکاري برق، لوله کشي گاز، لوله کشي آب سرد و گرم و تاسيسات حرارتي و برودتي اختصاص دارد.
آموزش مستمري بگيران بيمه بيکاري
هدف از انجام اين دوره هاي آموزشي، بازآموزي و تجديد مهارت کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري جهت جذب مجدد در بازار کار است.
اين آموزشها خاص افراد فاقد مهارت يا افرادي است که تغيير رشته يا شغل مي دهند و سازمان آموزش فني و حرفه اي بعنوان متولي آموزشهاي مهارتي به انجام اين آموزشها مي پردازد.
2- آموزش در مراكز ديگري از آموزشهاي سازمان آموزشهاي فني و حرفه‌اي كشور در قالب فعاليت آموزشگاههاي آزاد و با مشاركت بخش غير دولتي در سطح كشور اجرا مي‌شود.
آيين نامه چگونگي تاسيس آموزشگاههاي آزاد به استناد قانون كارآموزي مصوب سال1349، به تصويب رسيده است. بر اين اساس آموزشگاههاي آزاد، موسساتي هستند كه در آنها يك يا چند حرفه براساس برنامه‌هاي مصوب مطابق با استانداردهاي ملي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اقدام به ارايه خدمات آموزشي مي‌نمايند. امتياز تاسيس آموزشگاه به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي شرايط اعلام شده باشند، اعطا مي‌گردد. سازمان مكلف است به صاحبان امتياز تاسيس كه ظرف مدت مقرر شده محل و تجهيزات مورد تاييد و منطبق با ضوابط و استانداردهاي سازمان را معرفي نمايند پروانه تاسيس براي رشته‌هاي هم خانواده صادر نمايد. أين آموزشگاهها تحت نظارت و با استاندارد آموزشي سازمان فعاليت مي نمايند و در پايان دوره‌ هاي آموزشي كارآموزان خود را براي انجام آزمون به سازمان آموزش فني و حرفه اي معرفي مي نمايند تا پس از ارزيابي سطح مهارت هاي آموخته شده در صورت توافيق در آزمون از امتياز گواهينامه مهارت برخوردار شوند. با تجديد نظر ادواري در آيين نامه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد و ايجاد تسهيلات قانوني بيشتر گامي موثر براي تشويق افراد به تاسيس أين آموزشگاهها برداشته شده است. آخرين بازنگري أين آيين نامه در سال 1378 به تصويب رسيده است.
- چگونگي تعيين مهارت و صلاحيت فني (آزمون):
شاخص ارزيابي توانايي آموزشها ي اجرا شده و مهارت كسب شده، آزمون فني است كه معمولا در دو مرحله كتبي (نظري) و عملي اجرا مي‌گردد. شرط شركت در آزمون عملي،‌موفقيت در آزمون كتبي است. موفقيت در هر دو مرحله أين آزمون سبب دريافت گواهينامه مهارت از سازمان آموزش فني و حرفه اي مي گردد.
به شركت كنندگان در آزمون كه در بعضي از كارهاي عملي مربوط به رشته خود ضعف داسته باشند، فرصت داده مي‌شود تا در زمان معيني كه به رشته و ميزان كمبود مهارت بستگي دارد – با مراجعه به مراكز آموزشي قبلي خود يا هر طريق ديگري كه مايل باشند كمبود مهارتهاي خود را جبران كرده و مجددا در آزمون عملي شركت كنند.
كليه كساني كه از توانايي جسمي متناسب با حرفه مورد نظر برخوردار باشند با راهنمايي مسئولان مراكز آموزشي با در نظر گرفتن استعداد فكري و جسمي خود رشته متناسب و دلخواه را انتخاب مي نمايند. حداقل سنن كارآموز 15 سال تمام است. داوطلبان 12-14 ساله به شرط برخورداري از رشد جسماني بيشتر از همسالان خويش و با ارايه رضايت نامه ولي خود مي توانند به كارآموزي بپردازند.
داوطلبان پسر از نظر خدمت وظيفه عمومي بايد يكي از شرايط ذيل را داسته باشند.
- داراي برگ پايان خدمت باشند.
- از خدمت معاف بوده و برگ معافيت دائم يا موقت داسته باشند.
- با در دست داشتن دفترچه آماده به خدمت، رشته‌اي را انتخاب نمايند كه قبل از اعزام به خدمت دوره مربوطه خاتمه يابد.
حداقل ميزان ميزان تحصيلات داوطلب بستگي به رشته انتخاب شده و شرايط مندرج در استاندارهاي ملي مهارت و آموزشي دارد.
علاوه بر كارآموزان مراكز كارآموزي، هرفردي، به هر طريقي حرفه‌اي را آموخته باشد و بخواهد در رشته‌اي معين گواهينامه مهارت دريافت كند، ميتواند پس از مراجعه به سازمان و ثبت نام، آزمون دو مرحله‌اي، تئوري- عملي، را پشت سر گذاشته و به دريافت گواهينامه مهارت نايل شود. گواهينامه مهارت سازمان آموزش فني - حرفه اي كشور، براساس قانون، و در طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگاههاي مشمول قانون كار جايگزين تجربه شغلي (سوابق كاري) بوده و براساس سوابق كاري معادل، از مزاياي سنوات شغلي بهرمند است. بعلاوه أين گواهينامه ارزش بين‌المللي داسته و در جهت كاريابي و اشتغال در خارج از كشور بعنوان مدركي معتبر مي‌تواند كمك و راهنمماي موثري براي فرد دريافت كننده گواهينامه باشد.
مشخصات دوره‌ها و ميزان حداكثر تجربه‌هاي معادل آنها:
- دوره آموزش هجده ماهه تربيت مربي (برابر 2800 ساعت) معادل 8 سال تجربه
- دوره آموزش هجده ماهه كارگر ماهر (برابر 2700 ساعت) معادل 7 سال تجربه
- دوره آموزش 9 ماهه كارگر درجه يك (برابر 1200ساعت) معادل 6 سال تجربه
- دوره آموزش 6 ماهه كارگر درجه دو (برابر 900 ساعت) معادل 4 سال تجربه
- دوره آموزش مراكز جوار و ضمن كار، آموزش ارتقاء مهارت كمتر از 6 ماهه، به تناسب مدت دوره، به تناسب مدت دوره،‌حداكثر3 سال تجربه
آشنايي با مركز تربيت معلم سازمان آموزش فني و حرفه‌اي يكي ديگر از محورهاي آموزشي سازمان، آموزش مربيان و كارشناسان مي‌باشد كه به منظور تامين كارد آموزشي مورد نياز صنايع، آموزشهاي آزاد و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي كشور از طريق مركز تربيت مربي سازمان صورت مي‌گيرد. أين مركز يكي از مراكز مهم آموزشي در خاورميانه است كه از تجهيزات و امكانات ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد و بطور مستمر فن آوريهاي جديد در عرصصه صنعتي كشور را تحت نظارت و ارزيابي داسته و تلاش مي‌كند تا دانش بكارگيري فن‌آوريهاي جديد و روش انتقال آن را ميسر سازد.
طرح احداث أين مركز در اوايل دهه1350 تهيه و در سال 1353 عمليات ساختماني آن در شمال شهرستان كرج در زميني به مساحت 15000 متر مربع اغاز شد. در ديماه 1363، رسما افتتاح و مورد بهربرداري قرارگرفت.
رئوس فعاليتهاي مركز تربيت مربي مراكز آموزش فني و حرفه‌اي كشور
- تربيت مربيان مورد نياز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و مراكز جوار صنايع و كارخانجات
- طراحي و اجراي دوره‌هاي بازآموزي مربيان به منظور ارتقاء مهارت و تطبيق اطلاعات با دانش فني جديد
- تعيين مهارت و ارزشيابي شاغلين صنعت و طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء آن
- اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه آموزشهاي فني و حرفه‌اي
- ارايه خدمات آموزشي به كشورهاي دوست و برادر.
 
  کليه حقوق اين سايت به شبکه رشد تعلق دارد